رضا شاهی وند، کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست

کارشناسی مهندسی محیط زیست(روزانه)دانشگاه ملایر،کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست(روزانه)دانشگاه یزد، متمایل به فعالیت در زمینه تحقیقات علمی و سایر فعالیتهای مرتبط به رشته های بهداشت محیط، محیط زیست و HSE
1- آشنای با مدیریت پسماند واحدهای صنعتی
2- آشنا با مدیریت سبز واحدهای صنعتی)مدیریت انرژی(
3- تسلط بر سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
4- تسلط بر انجام LCA در مدیریت پسماند های شهری
5-مشاوره در زمینه بازیافت پسماند های شهری و صنعتی و آنالیز فیزیکی و شیمیای پسماند
6-مشاوره در زمینه تولید کمپوست و ورمی کمپوست
7-مشاوره در زمینه دستگاه های زباله سوز شهری و تجاری و بیمارستانی وصحت کارکرد
8- آشنای با کار بادستگاه جذب اتمی جهت اندازه گیری فلزات سنگین
9- آنالیز کامل میوه، برگ و گیاه برای اندازه گیری فلزات سنگین
10-آنالیز کمپوست(فلزات سنگین وPH)
11- امور مربوط به محيط زيست و فعاليت هاي زيست محيطي
12- نجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با همكاري محققان و متخصصان
13- نشر و گسترش فرهنگ مربوط به محيط زيست و فعاليت هاي زيست محيطي
14- علاقه مند به کار در زمینه پايش و کنترل آلودگی صنایع
15- علاقمند به همکاری باآزمایشگاه ها و مسسات تحقیقاتی در زمينه پروژه های کاهش آلودگی هوا و صدا.
16- علاقه مند به کار در زمینه پساب ها صنعتی
17- علاقه مند به کار در زمینه های فاظلاب های بهداشتی
18-علاقه به کارهای تیمی و گروهی
19-مشاوره در زمینه مدیریت پسماند های صنعتی و شهری
20-انجام ارزیابی چرخه حیات(LCA) در صنایع پتروشیمی و سیکل ترکیبی و..
21-دارای مدارک:
21--1دارای مدرک ،آشنایی با ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی
21-2-دارای مدرک،بر آورد اثرات بهداشتی و هزینه های منتسب به آلودگی هوا با استفاده از رویکرد مسیر تاثیر(IPA)
21-3- دارای مدرک،بر آورد تعدادمرگ های منتسب به آلودگی هوا با نرم افزارARQI
21-4- دارای مدرک بین المللی( (HSE-MS
21-5-دارای مذرک ارزیابی ریسک
21-6-دارای مدرک GIS مقدماتی
22- کار با نرم افزار های تخصصی محیط زیست:SIMAPRO-IWM-2-GIS-MINITAB-SPSS

کلمات قابل جستجو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی