جمعیت واقفین سبز

جمعیــت واقفین ســبز در هفته منابع طبیعی ســال ۱۳۷۹ بــه عنوان یک تشــکل غیر دولتی، غیــر انتفاعی و غیر سیاســی بــا اهداف متعالی چون توســعه فضای ســبز، شناســایی و حفظ و نگهداری موقوفه های سبز عمومــی موجــود، حفظ محیط زیســت و منابع طبیعی تجدیــد شــونده با جلب مشــاركت مردمــی و احیای فرهنــگ وقــف ســبز و تشــویق حمایــت از واقفین جدید با كد شناســایی ســازمان حفاظت محیط زیست (۷8/56-۳ن ) ۷۷028 كار خود را آغاز نمود.
بخشی از اقدامات و برنامه های شاخص جمعیت واقفین سبز:
- شناسایی موقوفه های سبز عمومی بلا صاحب استان
- برگزاری مســابقات درختکاری محلات شــهری و روســتایی در هر سال و شناســایی بهترین مجموعه و تقدیر از آنها
- شرکت در نمایشگاههای محیط زیستی استانی و بین المللی تهران
- پیگیــری حرکتهای نمادین چون قطعه ســبز یادبود مزدوجیــن، متولدیــن، فــارغ التحصیــلان و...
- پیگیری در حفظ درختان دیر زیســت و کهنسال اعم از ارائه طرح به اســتانداران وقت
- پژوهش کوهستان شیرکوه
- توجه به آموزش و امور فرهنگی از قبیل برگزاری کلاسهای آموزشی و نشستهای مشورتی، تهیه و توزیع برشــور، کتاب و خبرنامه، صدور بیانه به مناسبتهای
مختلف
- شــرکت هرساله در مراســم و مناسبتهایی چــون روز هوا وزمین پاک ودرختکاری 1۵ اســفند
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • جمعیت واقفین سبز
  • سازمان مردم نهاد
  • سمن
  • NGO
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی