شركت مهندسين مشاور آب دشت سامان

شركت مهندسين مشاور آب دشت سامان، در زمینه ارائه خدمات فني و مهندسي، پروژ‌ه‌هاي مرتبط با منابع آب، آبياري و زهكشي و كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري حضوري فعالیت دارد.
- طراحي مراحل مختلف پروژه‌هاي آبياري و زهكشي
- طراحي مراحل مختلف پروژه‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي
- طراحي مراحل مختلف پروژه‌هاي مهندسي رودخانه
- طراحي مراحل مختلف پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي
- طراحي مراحل مختلف سيستم هاي آبياري تحت فشار
- نظارت در امر بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
- انجام مطالعات منابع آب
- انجام مطالعات امكان پذيري طرح هاي عمراني
و...

کلمات قابل جستجو

  • شركت مهندسين مشاور آب دشت سامان
  • آبياري
  • زهكشي
  • مهندسي رودخانه
  • آبياري تحت فشار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی