مؤسسه ره آوران آفاق صنعت

مؤسسه ره آوران آفاق صنعت، در زمینه ی خدمات آموزش، مشاوره، تحقيق و پژوهش به واحدهای توليدی، صنعتی و خدماتی فعالیت دارد. فعالیت های مؤسسه ره آوران آفاق صنعت در دو گروه کلی آموزش های کاربردی و همایش های تخصصی قابل ذکر است. از جمله فعایت های این مرکز برگزاری دوره های آموزشی در زمینه HSE می باشد.
این شرکت با شرکت های دیگری در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، صنايع دارويی، صنايع شوينده، صنایع شيـميـايی، محيط زيست و غیره فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • ره آوران آفاق صنعت
  • مشاوره
  • آموزش
  • HSEE
  • باما HSE
  • باما HSEE
  • مدیریت HSEE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی