بنت الهدی آخوندزاده

کارشناس بهداشت محیط
مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر

کلمات قابل جستجو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی