آرمان ایمنی

آموزش مهارت های ایمنی به کودکان به منظور افزایش توان و قابلیت کودک در حفظ سلامت خود در برابر حوادث و سوانح بسیار حائز اهمیت است، زیرا ضعف در مهارت های ایمنی باعث آسیب پذیری کودک می شود و احتمال دارد کودک بیشتر در معرض آسیب قرار بگیرد. یکی از شیوه های مناسب برای افزایش توان یادگیری ایمنی و خودامدادی به کودکان استفاده از وسیله های آموزشی و بازی همراه با شعر و نمایش است. لذا آرمان ایمنی برای دستیابی به این اهداف ایجاد شده است. فعالیتهای آرمان ایمنی عبارتند از :
- آموزش ایمنی و آتش نشانی
- نمایش عروسکی
- سفارش عروسک آتش نشان
- اقلام کمک آموزشی

کلمات قابل جستجو

  • آرمان ایمنی
  • مهارت های ایمنی
  • کودکان
  • حوادث
  • خودامدادی
  • آموزش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی