شرکت ایمن محیط الوند

شرکت ایمن محیط الوند به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست و شرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای می باشد. فعالیت وتوانمندی این شرکت به شرح زیرمی باشد.
- محیط زیست: سنجش آلاینده های زیست محیطی جهت اجرای طرح خوداظهاری صنایع
- بهداشت حرفه ای: سنجش آلاینده های محیط کار
- مشارکت فعال در اقدامات اصلاحی و بهسازی محیط کار شامل اقدام اصلاحی درایستگاه های ارزیابی شده ارگونومی
- اقدامات اصلاحی درطراحی و اجرای سیستم تهویه و هواکش ها
- اقدامات اصلاحی در ارزیابی ریسک و کاهش حوادث محیط کار و برگزاری آموزش های لازم در امور ایمنی و بهداشت محیط کار با دریافت گواهی از کارشناسان معتمد ایمنی مورد تایید وزارت کار

کلمات قابل جستجو

  • شرکت ایمن محیط الوند
  • آزمایشگاه معتمد محیط زیست
  • خدمات بهداشت حرفه ای
  • سنجش آلاینده های زیست محیطی
  • خوداظهاری صنایع
  • بهسازی محیط کار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی