شرکت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

محصولات شرکت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب:
- دستگاه اسمز معکوس
- دستگاه های فيلتر پرس
- فیلتر ذغال فعال
- شناور سازی
- دستگاه آشغالگير
- پکيج فلزی تصفيه فاضلاب بهداشتی
- دی اریتورهای حرارتی

کلمات قابل جستجو

  • ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
  • آب و فاضلاب
  • اسمز معکوس
  • تصفیه
  • تجهیزات
  • پکيج
  • آشغالگير

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی