شرکت فرژن پويش ایرانیان

شرکت فرژن پويش ایرانیان تأمین کننده تجهیزاتی آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی است.
محصولات شرکت:
- تجهیزات آزمایشگاهی: میکروسکوپ، سانتریفیوژ و اسپکتروفتومتر
- تجهیزات تولیدی: پمپ پریستالتیک، هواساز و کنترلر کشت سلولی، کلنی کانتر و...
- تجهیزات میکروسکوپی
- تجهیزات صنایع غذایی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • فرژن پويش ایرانیان
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • سانتریفیوژ
  • هواساز
  • پمپ
  • اسپکتروفتومتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی