مزرعه سبز صفا

مزرعه سبز صفا (کشت، صنعت و بازرگانی مزرعه سبز) در زمینه تأمین سم، بذر، بیولوژیک، لوازم و تجهیزات آبیاری گلخانه ای و کود فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • مزرعه سبز صفا
  • سم
  • بذر
  • کود
  • تجهیزات آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی