شرکت گهرزای یزد

شرکت گهرزای یزد در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای شیمیایی فعالیت می کند.
محصولات شرکت:
- نیترات پتاسیم قابل مصرف در کشاورزی
- NPK20_ 20_20 ( قابل مصرف برای کلیه ی محصولات کشاورزی)
- NPK 12_12_36 ( قابل مصرف برای کلیه ی محصولات کشاورزی)
- 15_5_30 NPK ( قابل مصرف برای کلیه ی محصولات کشاورزی)
و...

کلمات قابل جستجو

  • گهرزای یزد
  • کودهای شیمیایی
  • نیترات پتاسیم
  • کودهای NPK
  • محصولات کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی