شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار با هدف اجرای سیستم های تصفیه خانه فاضلاب تأسیس گردید.
خدمات شرکت:
- خدمات مهندسی شبکه های جمع آوری فاضلاب
- خدمات مهندسی سیستم های تصفیه فاضلاب
- فروش تجهیزات و تأسیسات آب و فاضلاب
- طراحی و اجرای پروژه های تصفیه آب و بازیابی پساب
- اجرای پروژه های آب و فاضلاب بصورت EPC
- و...
محصولات شرکت:
- پکیج های تصفیه آب
- سیستم اسمز معکوس
- پکیج های آماده تصفیه فاضلاب
- هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)
- پکیج تزریق مواد شیمیایی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • حلیل آب پایدار
  • تصفیه فاضلاب
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • پساب
  • تجهیزات
  • مواد شیمیایی
  • اسمز معکوس

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی