انجمن علمی بهداشت محیط ایران

به استناد مصوبه دويست وشصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شوراي عالی انقلاب فرهنگی و آئين نامه مربوط به آن، انجمن علمی بهداشت ایران در سال 1378 تأسیس گردید. انجمن صرفاً در زمينه های علمی، تحقيقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعاليت می نمايد و اعضای آن بنام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به دستجات و احزاب سياسی را ندارند. انجمن غيرانتفاعی بوده و از تاريخ تصويب کميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.
اهداف انجمن:
- ايجاد ارتباط علمی، فنی، تحقيقاتی، آموزشی و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت محيط سروکار دارند.
- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ريزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها وبازآموزی.
- ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پيشنهادهای لازم در مسائل مذکور
- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی
- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت های علمی پژوهشی و آموزشی
- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی درسطوح داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور.

کلمات قابل جستجو

  • انجمن علمی بهداشت محیط ایران
  • انجمن
  • آموزش
  • بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی