انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی

انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار تولید کنندگان کود و همچنین ایجاد رابطه تنگاتنگ با کلیه نهادهای درگیر با مسأله کود و برنامه ریزی برای میزان و چگونگی تولید کودهای مختلف در اردیبهشت ماه سال 81 تأسیس شده و طبق قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی
  • کود
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی