انجمن علمی ارزيابی محيط زيست ايران

انجمن علمي ارزيابی محيط زيست ايران با تاييديه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در زمينه تخصصی ارزيابی فعاليت خود را به طور رسمی آغاز نمود. شالوده اين انجمن را پيشكسوتان ١٣٨١ اثرات محيط زيست در پاييز و متخصصان محيط زيست كشور از دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتی، علوم تحقيقات و غيره بنيان نهادند. اين انجمن داراي اعضای پيوسته با درجه كارشناسی ارشد و دكترا در رشته های علوم محيط زيست و اعضاي وابسته با درجه كارشناسی و دانشجويان كارشناسی ارشد می باشند. براساس آخرين ارزشيابی كميسيون A انجمن ارزيابی محيط زيست ايران موفق به كسب رتبه، انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری عملكرد شده است.
انجمن ارزيابی در سال های فعاليت خود به ارائه مشاوره های تخصصی در سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ستاد محيط زيست و توسعه پايدار، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگسرای علوم، شهرداری تهران و ... پرداخته است
همچنين تدوين طرح های زير را در كارنامه خود دارد:
- تدوين دستورالعمل ارزيابی توان اكولوژيک طرح های توسعه منابع آب
- تدوين دستورالعمل ارزيابی اثرات محيط زيستی پروژه های نفت و گاز (اكتشاف و استخراج)
- تدوين دستور العمل ارزيابی اثرات محيط زيستی صنايع دفاعی و فعاليت های وابسته
- ارزيابی اثرات محيط زيستی توسعه كارخانه ايران خودرو
- و...

کلمات قابل جستجو

  • انجمن علمی ارزيابی محيط زيست ايران
  • مشاوره
  • محیط زیست
  • انجمن
  • ارزیابی محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی