انجمن جامعه ایمن ایران

انجمن جامعه ایمن در ایران، با طرح پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن طی برگزاری کارگاهی از طرف وزارت بهداشت و درمان (مرکز مدیریت بیماری ها) در سال ۱۳۷۴ با شرکت سازمان هایی که به نحوی مسئول پیشگیری از حوادث بودند تشکیل شد.
اهداف انجمن جامعه ایران:
- ارتقای عادلانه ایمنی
- دانش ایمنی و توانمندسازی شهروندان در برابر حوادث و سوانح
- توسعه سیاست های حامی ایمنی شهروندان
- ارائه خدمات فنی، علمی، آموزشی و پژوهشی برای اجرای پروژه جامعه ایمن و الحاق مناطق، شهرها وکلانشهرها به شبکه جهانی جوامع ایمن
- پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقای ایمنی
- طراحی مداخلات ارتقای ایمنی
- تبادل تجارب بین جوامع مجرای پروژه جامعه ایمن درسطح کشور و جهان
- هدایت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاهش حوادث و سوانح بر اساس مشارکت های بخش های مختلف عهده دار ایمنی اعم از دولتی و غیردولتی

کلمات قابل جستجو

  • انجمن جامعه ایمن ایران
  • ایمنی
  • بهداشت
  • آموزش
  • طراحی
  • پیشگیری از حوادث

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی