ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺪه و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺠﺎری اﻳﺮان

ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺪه و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺠﺎری اﻳﺮان بعنوان یکی از بزرگترین مراکز تخصصی فعال در حوزه نوآوری است.
خدمات شرکت:
- کلینیک نوآوری
- مالکیت های فکری
- تجاری سازی نوآوری
- انجمن نوآوری
- توسعه صنایع و خدمات
- پیشنهادات سرمایه گذاری

کلمات قابل جستجو

  • ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺪه و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺠﺎری اﻳﺮان
  • نوآوری
  • کار آفرینی
  • انجمن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی