خدیجه جعفری

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط از شهید صدوقی یزد
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط از علوم پزشکی هرمزگان
متمایل به فعالیت در زمینه تحقیقات علمی و سایر فعالیتهای مرتبط به رشته های بهداشت محیط، محیط زیست و HSE

کلمات قابل جستجو

  • کارجو
  • بهداشت محیط

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی