آزمایشگاه فناور اندیشه گستر کامیار

- آزمایشگاه آب و خاک: بخش آلودگی های نفتی، بخش شیمی و بخش میکروبی
- آزمایشگاه مواد غذایی: بخش سموم آفت کش و سموم قارچی، بخش افزودنی ها، بخش شیمی و بخش میکروبی

کلمات قابل جستجو

  • فناور اندیشه گستر کامیار
  • آزمایشگاه
  • سموم
  • آزمایشگاه مواد غذایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی