شرکت کاریزاب

شرکت کاریزاب در زمینه ساخت و تجهیز دستگاه ها و مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب فعالیت می نماید.
خدمات شرکت کاریزاب شامل موارد ذیل می باشد:
- تجهیزات تصفیه آب همچون سیستم های آهک زنی، صافی، سختی گیر، قلیاییت زدا، گاززدا، کلرزنی، اسمز معکوس (RO) و ...
- تجهیزات تصفیه فاضلاب همچون انعقاد و لخته سازی، فرآیند لجن فعال و ...
- ساخت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی همچون مواد رسوب زدا و خنثی کننده، کیت های سنجش شیمیایی آب
- تولید مواد شيميايی برای کنترل شيميايی سيستم های توليد بخار و جلوگيری از خوردگی و تشکيل رسوب

کلمات قابل جستجو

 • کاریزاب
 • تصفیه آب
 • تصفیه فاضلاب
 • آهک زنی
 • سختی گیر
 • قلیاییت زدا
 • اسمز معکوس
 • RO
 • انعقاد و لخته سازی
 • منعقد کننده
 • کیت سنجش آب
 • رسوب زدا
 • مواد شيميايی
 • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی