شرکت توسعه و تجهیز کارما

شرکت توسعه و تجهیز کارما در حوزه تولید کیت و تجهیزات آزمایشگاهی بخصوص آزمایشگاههای باکتری شناسی و میکروبیولوژی فعالیت دارد، از جمله محصولات شرکت ابزارهای استاندارد و استریل کشت باکتری و سلول بصورت یکبار مصرف شامل لوپ، نیدل و اسپریدر، پلیت استریل یکبار مصرف مستطیلی
و کیت شناسایی باکتری میباشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت توسعه و تجهیز کارما
  • لوپ
  • نیدل
  • کیت شناسایی باکتری
  • تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی