شركت صنايع شيميايی كرمان زمين

شرکت صنايع شيميايی كرمان زمين در زمینه توليد كودهای شيميايی و تغذيه گياهی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- کودهای مخصوص مصارف خانگی
- کودهای مخصوص مصارف همراه با آب آبیاری
- کودهای مخصوص مصارف محلول پاشی
- کودهای غنی شده مرغی
خدمات شرکت:
- مشاوره: مشاوره كنترل آفات و بيماريهای گياهی، مشاوره تغذيه گياهی و توصيه كودی، مشاوره اصلاح خاك، مشاوره آبياری و مشاوره مسائل باغبانی
- آزمايشگاه شركت صنايع شيمايی كرمان زمين: تجزيه خاك، تجزيه گياه و برگ و تجزيه آب

کلمات قابل جستجو

  • كرمان زمين
  • کود شیمیایی
  • آبیاری
  • مشاوره
  • آزمایشگاه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی