کیهان آزما بهین صنعت

- انجام پایش کلیه آلاینده های زیست محیطی جهت الزامات ISO 14001 و طرح خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست
- اندازه گیری پارامترهای بخش هوا (گاز ، ذرات دودکش، صوت زیست محیطی)
- آنالیز و تست دستگاههای امحاء زباله بیمارستان
- اندازه گیری پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی و (انجام تست جارتست)

کلمات قابل جستجو

  • کیهان آزما بهین صنعت
  • آزمایشگاه معتمد محیط زیست
  • آزمایش
  • تست دستگاه امحاله زباله
  • جارتست
  • آزمایش فیزیکی
  • آزمایش شیمیایی
  • آزمایش میکروبی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی