شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو

شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو با هدف تولید فرآورده های بیوتکنولوژی، به عنوان حاصل خیزکننده های طبیعی خاک و سموم بیولوژیک، تأسیس شد.
محصولات شرکت صنایع زیست فناوری کارا کیبکو:
- کشاورزی: کود آلی، کود شیمیایی و کود کشاورزی
- زیست مهارگرها: آفت کش ها و قارچ کش ها
- و...

کلمات قابل جستجو

  • کارا کیبکو
  • کشاورزی
  • کود آلی
  • کود شیمیایی
  • کود کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی