کودک ایمن - ناجی فردا

بهترین سرمایه گزاری در زمینه پیشگیری در برابر حوادث و خطرات، آموزش کودکان است، چون بسیار آموزش پذیرتر و در عین حال آینده سازان و سرمایه های هر اجتماعی هستند؛ به همین جهت می توان طرح و برنامه های آموزش را در راستای فرهنگ سازی برای ایمنی" برای این گروه سنی تنظیم کرد.
اگر ارتقای سطح فرهنگ ایمنی برای پیشگیری و مقابله با حوادث هدف اصلی باشد، در کنار آن هدفهای دیگری، مانند فراگیری مهارتهای خودامدادی در کودک، که بتواند همچون یک امدادگر جان خود راحفظ نماید، پس از آن یادگیری مهارتهای امداد و نجات برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری، درک مفهوم و ضرورت ایمنی، بحران و شناخت و تشخیص رفتار درست از نادرست و در نهایت تبدیل ایمنی به عنوان بخشی پذیرفته شده از ضروریات زندگی در اجتماع و زندگی تک تک افراد بدل خواهد شد.

کلمات قابل جستجو

 • فرهنگ ایمنی
 • فرهنگ سازی
 • ارتقا
 • ایمنی
 • کودک
 • کودکان
 • پیشگیری
 • مواجهه
 • مقابله
 • آتش نشانی
 • ایمنی کودک
 • شرایط اضطراری
 • خودامدادی
 • مهارت
 • آموزش
 • دگر امدادی
 • امدادگر

نظرات

محمد

محمد حیدری

4 ماه پیش

کودک ایمن ناجی فردا

محمد

محمد حیدری

4 ماه پیش

کودک ایمن ناجی فردا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی