تجهیزات آزمایشگاهی لابومدیکال

تجهیزات آزمایشگاهی لابومدیکال نماینده فروش محیط کشت مرک (MERCK)، لیوفیلکم (liofilchem) و ... ، فروش شیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم مصرفی، دستگاه های آزمایشگاهی (آون، انکوباتور، اتوکلاو، هات پلیت، ترازوی آزمایشگاهی، ترازوی حساس) میباشد.تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی لابومدیکال نماینده فروش طیف رویان (یورین باتل (ظرف نمونه برداری) و پتری دیش یکبار مصرف (پلیت یکبار مصرف)) نیز می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • محیط کشت
  • تجهیزات آزمایشگاهی لابومدیکال
  • لابومدیکال
  • لیوفیلکم
  • شیشه آلات آزمایشگاهی
  • دستگاه های آزمایشگاهی
  • آزمایشگاه
  • انکوباتور
  • اتوکلاو
  • پلیت یکبار مصرف

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی