مهارت گستر لیان (MGL)

محصولات شرکت مهارت گستر لیان:
- طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین (هواپیما و عمود پروازها) براساس نیاز مشتری جهت پایش هوایی کارخانجات، خطوط لوله، خطوط انتقال نیرو و....با استفاده از دوربین های دید در روز و دید در شب به همراه کاربردی وسایل پرنده
- خدمات پروازی بازرسی فنی و مهندسی در تاسیسات غیر قابل دسترس
- خدمات پروازی در حوزه نظارت بر خطوط لوله انتقال معاینات
- خدمات پروازی با هدف ایمنی و ارزیابی اولیه مخاطرات در زمان حادثه
- خدمات پروازی جستجو و امداد و نجات
- خدمات پروازی با امکانات ویژه جهت مدیریت بحران در زمان حوادث
-و....

کلمات قابل جستجو

  • مهارت گستر لیان
  • لیان
  • مدیریت بحران
  • امداد و نجات
  • سمپاشی هوایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی