مرضیه زیدآبادی

مهندسی بهداشت محیط .فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی یزد. متولد 64سبزوار
دارای گواهی : کامپیوتر، مسول فنی ایمنی، مقدماتی اتوکد.
سابقه کار: *یک سال طرح دانشگاهی مرکز بهداشتی درمانی،*کار در موسسه بهزیستی قمر بنی هاشم،* یک سال کارشناس آزمایشگاه دانشکده بهداشت سبزوار.* کارشناس آزمایشگاه تصفیه خانه شهرک صنعتی توس مشهد.*تدریس آموزشگاه اصناف
معرف ها : * جناب آقای دکتر قانعیان هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد* جناب آقای دکتر مختاری هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد* جناب آقای دکتر آل آبادی ریس دانشکده بهداشت سبزوار.* سر کار خانم دکتر دولت آبادی هیت علمی دانشگاه فن آوری نوین سبزوار* جناب آقای مهندس حسینی هیت علمی دانشگاه ازاد کاشمر.مهندس اصغر زاده سرپرست تصفیه خانه توس
مهارت ها : اشنایی کامل به تمام آزمایشات به شیوه نوین وکار با دستگاهها ،آموزش، آشنایی کامل به بازرسی های خودکنترلی بهداشت ...

کلمات قابل جستجو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی