شركت مهندسی مشاور نهاد آب

خدمات شركت نهاد آب:
- تأسيسات آب و فاضلاب: شبكه جمع‌آوری فاضلاب و آب های سطحی، تلمبه‌خانه و تصفيه‌ خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی و ابنيه مربوطه، طراحی خطوط جمع‌آوری آب، تأسيسات آبگيری، جمع‌آوری و انتقال آب، شبكه‌های توزيع آب، مخازن و...
- توسعه منابع آب و شبكه‌های آبياری و زهكشی: مطالعات منابع آب های سطحی و زير زمينی، برنامه‌ريزی و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب های سطحی و زيرزمينی، مهندسی رودخانه‌ای، تأسيسات انحراف آب و...
- توسعه منابع آب و سدسازی: مطالعات هواشناسی و هيدرولوژی، مطالعات منابع آب های سطحی و زير زمينی، برنامه‌ريزی و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب های سطحی و زير زمينی و...

کلمات قابل جستجو

  • نهاد آب
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • تصفیه
  • تصفیه فاضلاب
  • مخازن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی