شرکت پارس پویش پادنا

محصولات شرکت پارس پویش پادنا:
- کودهای تغذیه ای: زینکوپاد، سولفات آهن، سولفات منگنز و...
- اصلاح کننده های خاک: اگری پلاس و هیومی پاد
- محرک های رشد: تریتوسید، آمینواکتیو و آسکوپاد
- مقاوم کننده ها

کلمات قابل جستجو

  • پارس پویش پادنا
  • کود
  • کود تغذیه ای
  • سولفات آهن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی