شرکت پرهام شیمی

محصولات شرکت پرهام شیمی:
محصولات تصفیه آب: الکترولیت آنیونی، پلی الکترولیت کاتیونی، پلی اکریل آمید، پک و...
- محصولات صنعتی: اسیدها، سولفات ها، کربنات ها و...

کلمات قابل جستجو

  • پرهام شیمی
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • تجهیزات
  • پلی الکترولیت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی