شرکت پرتو آزمای مهر

فعالیت شرکت پرتو آزمای مهر:
- طراحی، مشاوره و اجرای طرح های حفاظ سازی مراکز تولید و کاربرد منابع پرتو
- ارائه خدمات مشاوره جهت تهیه دستورالعمل های حفاظتی و کنترل کیفی تجهیزات
- آموزش دوره های حفاظت در برابر اشعه وکنترل کیفی کلیه دستگاه های مولد پرتوایکس و غیر یونساز
- انجام کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای، رادیـوتراپـی و پرتوشناسی تشخیصی
- نصب و کالیبراسیون انواع سنجشگرهای هسته ای
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پرتو آزمای مهر
  • تجهیزات
  • پرتو
  • حفاظت
  • مشاوره
  • کالیبراسیون
  • بهداشت پرتوها
  • آموزش
  • ایمنی پرتوها

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی