شرکت پایش سبز

شرکت پایش سبز در زمینه تهیه، ساخت و فورموله انواع کودهای شیمیایی فعالیت می کند.
محصولات شرکت:
- کودهای کامل پودری نظیر فسفاسید و ...
- کودهای مایع چند عنصری و ریز مغذی ها نظیر لیکو مکس، لیکو فوسکا و ...
- کودهای مایع هیومیکی و اسید آمینه
- کودهای آلی مصرف خاکی
- کودهای تخصصی حاوی محرکهای رشد
و...

کلمات قابل جستجو

  • پایش سبز
  • کودهای شیمیایی
  • کودهای کامل پودری
  • کودهای مایع هیومیکی
  • کودهای آلی مصرف خاکی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی