شرکت پایشگران صنعت امروز

شرکت پایشگران صنعت امروز در زمینه های ذیل خدمات خود را ارائه می دهد.
- اندازه گیری و ارزیابی کلیه عوامل زیان آور محیط کار
- پیمانکاری hse صنایع
- آموزش مباحث hse در سطوح مقدماتی و پیشرفته
- ارت سنجی، تست مخازن تحت فشار

کلمات قابل جستجو

  • پایشگران صنعت امروز
  • آموزش
  • مخازن
  • ارت سنجی
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی