ﺷﺮﻛﺖ مهندسی ﭘﻨﺪر

ﺷﺮﻛﺖ مهندسی ﭘﻨﺪر در زمینه ﻃﺮاحی، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای واحد های ﺗﺼﻔﯿه آب ﺻﻨﻌتی، واحد های ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺪون اﻣﻼح و واحدهای آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • ﺷﺮﻛﺖ مهندسی ﭘﻨﺪر
  • ﺗﺼﻔﯿه آب ﺻﻨﻌتی
  • آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻦ
  • اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی