شرکت پالود صنعت نیکان

شرکت پالود صنعت نیکان در زمینه تصفیه آب و فاضلاب بهداشتی خدماتی ارئه میدهد. از جمله این خدمات تصفیه فاضلاب بهداشتی به روشهای MBBR ،IFAS ،SBR، RBC و BNR، روش لجن فعال با هوادهی گسترده، لجن فعال متعارف، شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای فیزیکی و شیمیایی، بیولوژیکی، تصفیه بی هوازی، انعقاد الکتریکی و ... است و هم چنین در زمینه تصفیه آب خدماتی در زمینه کلر زن گازی و مایع، سختی گیری، انعقاد و لخته سازی، فیلتر شنی ارائه میدهد. تجهیزات لازم برای تصفیه آب و فاضلاب ساخته شده توسط این شرکت میتوان به آشغالگیر، نیم پل گردان لجن روب، هواده سطحی، میکسرهای صنعتی و شاخص لجن اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • پالود صنعت نیکان
  • تصفیه آب
  • تصفیه فاضلاب بهداشتی
  • تصفیه فاضلاب صنعتی
  • کلر زن مایع و گازی
  • سختی گیری
  • انعقاد و لخته سازی
  • آشغالگیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی