شرکت سبزینه ثمر

شرکت سبزینه ثمر در زمینه تولید و عرضه سولفات آهن مورد نیاز کشاورزان و تولید کنندگان کودهای شیمیایی _ به دو صورت کریستالی و پودری _ فعالیت می کند. سولفات آهن برای برطرف كردن زردی و رنگ پریدگی برگها، افزایش میزان كلروفیل و فتوسنتز گیاه و ... مفید می باشد.
کاربرد و مصارف سولفات آهن:
- ریز مغذی کشاورزی
- زمین های کشاورزی و باغات
- تولید انواع کود کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • سبزینه ثمر
  • سولفات آهن
  • کودهای شیمیایی
  • سموم

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی