انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد

اهداف انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد:
- حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد همافزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه
- شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندیهای فردی و گروهی دانشجویان
- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان
- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی
- تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه
- تعمیق دانش و بینش علمی و مهارتهای عملی دانشجویان
- استفاده حداکثری از شرکتهای دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی
- ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهادها و انجمنهای علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه
اعضاء هیئت علمی
- تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت
- تلاش در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت
- توسعه و ترویج فعالیتهای علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت
- فعالیت شبکهای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری

کلمات قابل جستجو

  • مهندسی بهداشت محیط
  • انجمن علمی دانشجویی
  • یزد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی