شرکت ایمن آراد کیش (تاپکو)

فعالیتهای شرکت ایمن آراد کیش (تاپکو) در زمینه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق، اطفای حریق و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی میباشد.همچنین خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه شرکت های نفــت و گاز، نیــرو گاه هــا، سولـــه ها و کارخانجــات صنعتــی، مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری، اداری و مســکونی مــی باشــد.

کلمات قابل جستجو

  • ایمن آراد کیش
  • تاپکو
  • مشاوره
  • طراحی
  • اعلام و اطفای حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی