کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران با هدف حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی کلیه کارفرمایان و تشکل های کارفرمایی کشور و هماهنگ ساختن کوشش ها و فعالیت های مرتبط با بخش های صنعت، حرفه و خدمات، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاری های مولد شروع به فعالیت کرده است.

کلمات قابل جستجو

  • کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران
  • کانون
  • انجمن صنفی
  • صنعت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی