شرکت طیف آزما طب

محصولات شرکت طیف آزما طب:
- دستگاه های آزمایشگاه تولیدی: آب مقطرگیری آزمایشگاهی، انکوباتور آزمایشگاهی، فور آزمایشگاهی، شیکر آزمایشگاهی، هود آزمایشگاهی، یخچال آزمایشگاهی و...
- سکوبندی آزمایشگاهی
- هود آزمایشگاهی
- و...
خدمات شرکت:
- فروش لوازم آزمایشگاهی
- تجهیز مراکز آموزشی و آزمایشگاهی
- مشاوره و تجهیز آزمایشگاه
- پشتیبانی

کلمات قابل جستجو

  • طیف آزما طب
  • آزمایشگاه
  • مشاوره
  • تجهیزات
  • انکوباتور
  • فور
  • شیکر
  • هود

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی