شرکت بازرگانی شيميايی سم آوران ايليا

شرکت بازرگانی شيميايی سم آوران ايليا، در زمینه واردات و فروش آفت کش های مورد استفاده در کشاورزی فعالیت دارد.
محصولات این شرکت عبارت اند از:
- کوپر اکسی کلراید
- کلرپیریفوس
- دیمتوات
- سایپرمترین
- آبامکتین
- تیوفانات متیل
و...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت بازرگانی شيميايی سم آوران ايليا
  • آفت کش
  • کشاورزی
  • کوپر اکسی کلراید
  • کود

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی