شرکت مهندسین مشاور زمیران

خدمات فنی شرکت مهندسین مشاور زمیران:
- مهندسی محیط زیست: ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها، مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری، انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابی های محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی و...
- مهندسی علوم کاربردی زمین: انجام کلیه خدمات فنی هیدرولوژی و هیدروکلیماتولوژی صحرائی و دفتری در رابطه با چگونگی کنترل آب های سطحی و سیلاب ها و کاهش خطرات مربوطه، انجام بررسی های مهندسی آب های زیر زمینی در رابطه با تغییرات سطح آب و کاهش مخاطرات احتمالی و...
- مهندسی ژئوفیزیک: اجرای روش گرانی سنجی، اجرا روش مغناطیسی سنجی و...
- کنترل و نظارت عملیات اجرایی و آزمایشگاهی محلی

کلمات قابل جستجو

  • زمیران
  • محیط زیست
  • پسماند
  • مشاوره
  • مهندسین مشاور
  • هیدرولوژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی