درباره  مهندس محمدعلی برزگری

مدیر اولین و جامعترین وبسایت تخصصی ارگونومی به آدرس 1ergonomist.ir

کارشناس بهداشت حرفه ای و ارگونومیست

 • آموزش اصول و مبانی ارگونومی در صنعت
 • آموزش ارگونومی اداری ویژه ادارات، سازمانها و بانکها
 • آموزش ارگونومی ویژه بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
 • آموزش ارگونومی ویژه مدارس و مراکز آموزشی
 • آموزش در جهت کاهش استرس، اظطراب و دیگر عوامل روانی محیط کار

 

 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار
 • ارزیابی محیط کار و شناسایی بیماریهای اسکلتی عضلانی محیط کار
 • انجام اقدامات اصلاحی ارگونومیکی در محیط های شغلی و صنعتی
 • انجام اقدامات اصلاحی جهت کاهش بیماری های اسکلتی عضلانی
 • سنجش وضعیت روانی کارکنان اعم از استرس، رضایت و فرسودگی شغلی
 • اصلاح محیط کار در جهت کاهش و یا حذف مشکلات روانی شاغلین

 رزومه و کاتالوگ  مهندس محمدعلی برزگری

 ارسال پیام به  مهندس محمدعلی برزگری