درباره  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

زمینه فعالیت دکتر علیرضا عسگری:

  • فعال در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
  • کارشناس مدیریت پسماند

 تماس با  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

 تماس با  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

 کلمات کلیدی

دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)
ارتباط با دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

عنوان باکس

متن باکس