درباره  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

زمینه فعالیت دکتر علیرضا عسگری:

  • فعال در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
  • کارشناس مدیریت پسماند

 تماس با  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

 ارسال پیام به  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)

 رشته های دانشگاهی مرتبط

 تماس با  دکتر علیرضا عسگری (بهداشت محیط)