درباره  مهندس عزت اله احمدی

 مهندس ایمنی فعال در شرکت آلومینیوم سازی در حیطه ایمنی کار در ارتفاع در بخش پیمانکار

 ارسال پیام به  مهندس عزت اله احمدی

مهندس عزت اله احمدی

 حوزه فعالیت

 رشته های دانشگاهی مرتبط