درباره  شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو) خدمات خود را در زمينه مهندسی آب ارائه می دهد.  این شرکت در راستای تأمین اهداف خود، سه دسته اهداف داراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت را برای فعالیت های شرکت بنا نهاده است که در ادامه از نظر می گذرند. مديريت شركت كارآب غرب به منظور دستيابي به اهداف ذكر شده، در چارچوب استراتژي هاي ذيل بنا نهاده است:

 الف- اهداف دراز مدت :
 · ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه هاي موضوع فعاليت شركت · ارتقاء سطح كيفي مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان · ايجاد اشتغال در بخش خدمات مشاورهاي فني و علمي · افزايش دانش و مهارتهاي مرتبط با موضع فعاليت شركت از طريق ارتباط و تبادل اطلاعات و دانش تحصصي با مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و خارجي و ساير صاحب نظران

 ب- اهداف ميان مدت :

· تلاش در جهت افزايش توانمنديدي علمي و تخصصي كادر علمي فني و اداري · توسعه فعاليتهاي شركت در موضوعات جديد · ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با موسسات همکار · عضويت در مجامع علمي،فني و حرفهاي و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي علمي داخلي و خارجي جهت ارتقاء سطح علمي فعاليتهاي حرفه اي · تدوين و انتشار كتب علمي و نشريات تخصصي در زمينه موضوع فعاليتهاي شركت · افزایش سطح بهره وري و كيفيت
ج- اهداف كوتاه مدت :

· معرفي شركت و تواتنمنديهاي آن به دستگاههاي اجرايی دولتي و ساير فعالين بخش حصوصي مرتبط با موضوع فعاليت شركت · شناسايي زمینه های ارائه خدمات مشاوره در سراسر كشور و شركت و انعقاد انعقاد قرارداد · - انجام به موقع پروژه ها با كيفيت مطلوب در جهت جلب رضايت كارفرمايان · تجهيز شركت و رفع كمبودها و نيازها جهت انجام دقيق و به موقع پروژه ها · - بکار گيري نيروي انساني فني و علمي مجرب جهت بالابردن سطح كيفي پروژه ه

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)
ارتباط با شرکت مهندسین مشاور عصر علم صبا (ایسکو)

عنوان باکس

متن باکس