درباره  مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

  • کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  • کارشناسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم‌پزشکی اراک
  • گدراندن تمام دوره های مرتبط با رشته 
  • سابقه کار در شهرداری
  • سابقه کار در مراکز بهداشتی
  • سابقه کار در صنعت 
  • داری فصلنامه اموزشی با همکاری صنعت 
  • و...

 تماس با  مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

 تماس با  مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

 کلمات کلیدی

مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)
ارتباط با مهندس سیده رقیه سیدغفوری (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس