درباره  زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)

زمینه فعالیت زهرا شریفی:

  • آموزش و مشاوره در خصوص ارزیابی ریسک در خطوط لوله انتقال با تکنیک های SME و Kent

 ارسال پیام به  زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)

زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)
ارتباط با زهرا شریفی (ارزیابی ریسک)

عنوان باکس

متن باکس