درباره  محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت )

زمینه فعالیت آقای محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت ):

  • کارشناس ارشد برق قدرت 
  • کارشناس ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق

 

 رزومه و کاتالوگ  محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت )

 ارسال پیام به  محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت )

محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت )
سامانه گفتگوی آنلاین با محسن جلیل زاده (کارشناس ارشد برق قدرت )

عنوان باکس

متن باکس